/pd 001phoroday 00001.png           
                                      /pd oo3 w-b 01.png                  /pd 002 IRISDIGITALPHOTO-photoday.png 
                                                                                                      ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
          Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε για λογαριασμό του ψηφιακού καταστήματος διάθεσης φωτογραφιών της επιχειρήσεως με στοιχεία «Δημήτρης Ελεφάντης, Πατησίων , Τ.Κ. 10677, ΑΘΗΝΑΙ, με ΑΦΜ 036990707.
Αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης είναι: Φωτογραφίσεις, φωτογραφικές εργασίες (ο δικτυακός τόπος, website).
          Με την πρόσβαση και χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες.
          - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ.
          Ο Δικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων και άλλου υλικού, και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο ανωτέρω υλικό, είναι ιδιοκτησία της επιχείρησης. Το σήμα PHOTOday, IRIS FILM PHOTOS και photoday.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης. Ο Δικτυακός Τόπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δε μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πουληθεί, μεταπωληθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγκριση από την επιχείρηση
          - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
          Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους και άλλους δικτυακούς τόπους. Η επιχείρηση παρέχει αυτούς τους συνδέσμους προς διευκόλυνσή σας και δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες και πράξεις αυτών των ανεξάρτητων δικτυακών τόπων που δε βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων σε καμμία περίπτωση δε σημαίνει την αποδοχή μας ή υποστήριξη του περιεχομένου, των διαφημίσεων, των προϊόντων, των υπηρεσιών, της πολιτικής ή οποιουδήποτε υλικού που εμφανίζεται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους.
          - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
          Η επιχείρηση website δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την επάρκεια, καταλληλότητα, τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη τους ενδιαφερόμενους χρήστες  κατά το δυνατόν έγκαιρα. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση website ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή και οποιουδήποτε τρίτου για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου, ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται ή αφορά στην πρόσβαση ή/και χρήση του website ή/και στην αδυναμία παροχής προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτού.
          - Ο παρών Δικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του, παρέχεται «ως έχει», χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ή εγγυοδοτική δήλωση, πέραν των προβλεπόμενων από τον ισχύοντα νόμο.
          - Η απεικόνιση των φωτογραφιών είναι ενδεικτική και χαμηλής ανάλυσης στο Website. Το προϊόν που παραδίδεται είναι υψηλής ανάλυσης μετά από κατάλληλη επεξεργασία ή/και εκτύπωση.
          - Το Website επιφυλάσσεται του δικαιώματός του πριν την κατάρτιση σύμβασης με κάποιον χρήστη να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς.
          - Μη αποδοχή των παρόντων όρων ή παραβίαση αυτών εν όλω ή εν μέρει παρέχει το δικαίωμα στο Website να απορρίψει την παραγγελία συγκεκριμένου χρήστη ή/και να αποκλείσει την πρόσβαση στο Website και στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού.
          - Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στο Website συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Το Website διατηρεί το δικαίωμα πριν την κατάρτιση σύμβασης με κάποιον χρήστη να αναπροσαρμόζει τις τιμές αυτές.
          - Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Website διέπονται και προστατεύονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Δικαίου που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις  πωλήσεις από απόσταση και τον ισχύοντα κάθε φορά Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι σχέσεις μεταξύ χρηστών και επιχείρησης / Website διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση όποιας διαφοράς σχετικά είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
          Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternotive, Dispute, Resolusion), στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει τη διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο :
Follow us on Facebook  Follow us on Twitter  Follow us on LinkedIn
 
Photoday
IRIS FILM PHOTOS
professional & art photography
φωτογραφία - video
215-55.19.299
6987-170.333